Uczestniczka ankiety przed laptopem
Button: Teraz za darmo się zarejestrować. By zapewnić uczestnikom sprawiedliwą równowartość za udział w projektach, Harris Interactive AG stworzyła zasadę honorowania. Za każdy udział nasi testorzy otrzymują E-Pointy, które nasi partnerzy zamieniają na premie rzeczowe.

W zamian oczekujemy od naszych uczestników „fair play” odpowiednio do następujących reguł (AGB):

1. Każdy uczestnik programu zgadza się z poniższymi regułami,
które są jedynymi warunkami umowy. Harris Interactive AG zastrzega sobie prawo do przyjęcia testerów również po procesie rejestracji.

2. Harris Interactive AG przyznaje za udział w ankietach punkty (E-Pointy).
Ilość E-Point za projekt zostaje ustalana przez Harris Interactive AG zależnie od projektu i jest obowiązująca w takiej samej wysokości dla wszystkich uczestniczących. Nie ma możliwości wysuwania roszczeń o zamianę punktów E-Point na gotówkę.

3. Jeśli ilość testujących spełniających warunki do udziału w ankietach przekracza zapotrzebowanie, dobór jest losowy.
Ilość zebranych do tej pory E-Point nie odgrywa roli w losowaniu.

4. Możliwość wysuwania roszczenia do udziału w poszczególnych projektach i w ciągu poszczególnego czasu nie istnieje.

5. Aktualni partnerzy, u których można wymienić E-Pointy na premie współpracują z Harris Interactive AG od lat.
Partnerzy mogą się zmienić. W przypadku zmian Harris Interactive AG opublikuje zmiany jak najszybciej na własnych stronach internetowych.

6. Wymiana E-Point na premie poniżej 100 punktów jest ze względu na wysokie koszty administracyjne niemożliwa.
Harris Interactive AG zobowiązuje się nie wykluczyć żadnego z uczestników ze względu na stan jego konta.

7. Zbieranie punktów jest możliwe tylko poprzez udział w projektach.
Inne możliwości (np. poprzez wpłacanie gotówki na konto) nie istnieją.

8. By dostarczyć wybrana nagrodę, nasi partnerzy będą potrzebować danych: imię, nazwisko i adres docelowy.
Uczestnik sam przekazuje partnerom swoje dane osobiste. Harris Interactive AG nie przekazuje danych osobistych osobom trzecim i nie jest odpowiedzialna za działalność swoich partnerów.

9. Harris Interactive AG zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z testów, jeśli tester umyślnie manipuluje wynikami projektu, np. poprzez podanie nieprawidłowych danych przy rejestracji lub w teście, lub poprzez kilkakrotne zalogowanie pod różnymi adresami mailowymi, lub poprzez podanie osobom trzecim swojego kodu rejestracyjnego. W takim wypadku szkody pokrywa tester w formie uzbieranych do danego czasu E-Point. Harris Interactive AG wyraźnie zastrzega sobie możliwość dochodzenia strat w związku ze szkodami.

10. Testujący zobowiązuje się do poufnego traktowania wszelkich informacji uzyskanych podczas przeprowadzania ankiety.
Nie wolno mu magazynować, zapisywać wyników lub podawać dalej osobom trzecim.

Pomysły produktów, które zostają przedstawiane podczas udziału w ankiecie mogą być eksperymentalne i dlatego posiadać nowe i poufne informacje dotyczące produktu.
Ta poufność chroni prawa patentowe i inne prawa badającej organizacji albo przedsiębiorstwa i musi być zachowana także po zakończeniu ankiety.

Wyjaśnienie poufności nie obejmuje informacji o produktach lub innych informacj, które zostały opublikowane albo zostały ogłoszone z powodów Państwu nie znanych.
Punkty E-Point, które Państwo otrzymują za uczestnictwo w tym projekcie liczą się także jako kompensacja za dotrzymanie poufności.

11. W celu aktualizacji Państwa danych przeprowadzamy raz do roku nową rejestrację uczestników.
W tym celu powiadamiamy wszystkich testerów mailowo. Uczestnicy, którzy trzy miesiące po otrzymaniu tej informacji nie zarejestrują się ponownie, rezygnują z dalszej współpracy z firmą Harris Interactive AG. W takim wypadku kończy się ostatecznie stosunek umowy. Wszystkie przekazane dane są w tym momencie usuwane z bazy danych, uzbierane punkty E-Point przepadają.

12. Poza podanymi regułami obowiązują prawa niemieckiego kodeksu cywilnego BGB, Bürgerliches Gesetzbuch.
W przypadku nieskuteczności jednej z powyższych reguł zostanie zastąpiona ona prawem, które odpowiada celowi gospodarczemu umowy. Miejscem właściwym do rozstrzygania sporów jest siedziba Harris Interactive AG.

Beim Strohhause 31
20097 Hamburg
Registergericht: Hamburg
HRB-Nr. 70033

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, proszę napisać maila do pani Anne-Marie Horgan, odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, która chętnie Państwu pomoże.